LivingCinema Shop: Thuisbioscoop advies, apparatuur en service
 laagste prijs
  Hoofdpagina » Winkel » Algemene Voorwaarden Alle producten  |  Mijn Account  |  Inhoud Winkelwagen  |  Afrekenen   
 Producten
 Octava HDMI
 HT Projectoren
 Profigold Oxypure
 Projectieschermen
 Bluray DVD Speler
 Netwerk HD media spelers
 Kabel (op type)
 Kabels (op merk)
 Subwoofers
 Opruiming/Demo's/Gerepareerd
 Autoradio
 LivingCinema Service
Aanbiedingen
Nieuwste artikelen
Ga naar...
 Fabrikanten
 Snel Zoeken
 
Gebruik sleutelworden om het product te vinden.
Geavanceerd Zoeken
 Informatie
Verzend Info
Privacy Policy
Algemene Voorwaarden
Contact
Kadonbon FAQ
Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden
Welkom bij LivingCinema Shop een webwinkel van RevoDesign

Algemene voorwaarden en toepassing:
Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden van toepassing op de rechtsbetrekkingen, waarbij RevoDesign als leverancier optreedt. De leveringsvoorwaarden van RevoDesign zijn van toepassing op alle leveringen door RevoDesign Door te bestellen geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

Definities:

Onder "RevoDesign" wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan RevoDesign, de leverancier van het produkt, tevens houder van de webwinkel, handelend als eenmanszaak, vanaf haar oprichting in 1998 gevestigd te Wassenaar, Seringenlaan 47.
Besteller/klant: opdrachtgever tot het leveren van een produkt uit het assortiment van RevoDesign.
Ontvanger: de geadresseerde van het bestelde artikel.
Transporteur: TNTPost of eigen aflever service.
Schriftelijk/electronisch: per brief, fax of email verzonden


Aanbiedingen, afwijkingen en annulering:
Aanbiedingen van RevoDesign zijn vrijblijvend. Offertes zijn 10 dagen geldig. Bij wijziging in prijzen van overheidswege is RevoDesign gerechtigd deze door te voeren. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van artikelen. RevoDesign heeft het recht in plaats van het bestelde artikel een soortgelijk artikel te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden doch dit alles in overleg. Afwijkingen zijn voornamelijk van toepassing op de samenstelling van de kraammanden. De inhoud van de kraammanden kan afwijken door niet leverbare artikelen, uitverkocht of assortimentswijziging. Het vervangende artikel heeft minimaal dezelfde waarde als het ontbrekende artikel. Onder afwijkingen wordt print, opdruk, figuur of vorm, kleur en andere van toepassing zijnde wijzigingen verstaan. Alle overige artikelen worden geleverd als aangegeven op de website. Indien hier een afwijking van toepassing is wordt dit eerst met de besteller doorgenomen, hetzij telefonisch, hetzij schriftelijk en geeft de klant het recht de bestelling te annuleren. Indien op het moment van annuleren de bestelling inmiddels is aangeboden aan de transporteur, kan de bestelling niet meer worden tegengehouden en is de klant/ontvanger verantwoordelijk voor retourzending na ontvangst van de bestelling. Zie verder "Koop op afstand".

Prijzen en betalingwijze:
Alle prijzen zijn vermeldt in Euro en inclusief Nederlandse omzetbelasting (BTW) mits anders vermeld, mits ingelogd als gezetene buiten de eu, en exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld in de op het artikel betrekking hebbende informatie. Indien de afnemer zich niet in het land van verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventuele verschuldigde omzetbelasting en/of verschuldigde invoerrechten. Betaling kan geschieden per Ideal, betaling bij aflevering onder rembours, betalen bij afhalen of door middel van overschrijving van het verschuldigde bedrag door de besteller op de rekening van RevoDesign. Bij verzending onder rembours wordt het factuurbedrag verhoogd met de geldende kosten hiervoor.

Wanbetaling:
Klant is in verzuim indien deze niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan als de bestelde artikelen verzonden zijn. RevoDesign is gerechtigd zijn vordering te verhogen met de geldende wettelijke rente en administratiekosten van 15.00. en zal klant daarvan schriftelijk of electronisch in kennis stellen. Klant dient deze vordering binnen 5 dagen te betalen. Na het verstrijken van deze termijn ontvangt de klant een schriftelijke of electronische ingebrekestelling met betalingstermijn van 7 dagen. Deze ingebrekestelling wordt verhoogd met 25.00. Indien klant ook na het verstrijken van deze termijn geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft is RevoDesign gerechtigd de totale vordering door derden, via een buitengerechtelijke invordering te laten incasseren. Daarbij is klant, naast de aankoopsom, verhogingen en wettelijke rente, buitengerechtelijke invorderingskosten verschuldigd.

Bij het weigeren van een rembourszending wordt er een schriftelijke of electronische factuur verzonden die verhoogd is met 15.00 administratiekosten. Klant dient deze vordering binnen 5 dagen te betalen. Na het verstrijken van deze termijn ontvangt de klant een schriftelijke of electronische ingebrekestelling met betalingstermijn van 7 dagen. Deze ingebrekestelling wordt verhoogd met 40.00. Indien klant ook na het verstrijken van deze termijn geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft is RevoDesign gerechtigd de totale vordering door derden, via een buitengerechtelijke invordering te laten incasseren. Daarbij is klant, naast de aankoopsom, verhogingen en wettelijke rente, buitengerechtelijke invorderingskosten verschuldigd.

Bij gerechtelijk invordering, waaronder faillissementsaanvragen, blijft de klant persoonlijk, naast de gerechtelijke kosten, tevens de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd. RevoDesign zal bij wanbetaling de klant uitsluiten van het plaatsen van een nieuwe bestelling en de ontvanger van het geleverde artikel op de hoogte stellen en vorderen tot betaling. Alle door RevoDesign geleverde artikelen blijven eigendom van RevoDesign tot het moment dat de aankoopprijs volledig is voldaan.

Aflevering en levertijd:
Op de internet site aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. RevoDesign is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Artikelen worden, indien voorradig en na een geaccepteerde betaling, dezelfde werkdag, doch uiterlijk de werkdag daarop, ter verzending aangeboden aan de transporteur. De transporteur levert het bestelde, onder voorbehoud, de volgende dag af op het door u opgegeven afleveradres. RevoDesign zorgt voor bezorging per TNTPost of verzending op enige andere wijze. Deze vindt eerst plaats nadat de betaling voor de te leveren artikelen is ontvangen door RevoDesign. RevoDesign is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door RevoDesign gedragen. Tijdens vakantieperiodes kan heet voorkomen dat de levertijd langer is. Vakantieperiodes worden aangegeven op de voorpagina van de website en bij bestelling.

Overmacht:
Onder overmacht, met betrekking tot de overeenkomst, wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Doordat er gebruik wordt gemaakt van het bestellen via internet is RevoDesign afhankelijk van de uptime van de servers die gebruikt worden bij het transport van de data. Indien door uitval van een dezer servers de bestelling niet op tijd arriveert bij RevoDesign is er sprake van overmacht. RevoDesign is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan ontbonden worden.

Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming.: Reclamering terzake van gebreken in de artikelen dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst of binnen 10 dagen na bestelling. Vorderingen en verweren, gegrond of feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde produkt niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na ontvangst door de koper. Beantwoord het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is RevoDesign ter harer keus slechts gehouden tot aflevering van ontbrekende, herstel van het afgeleverde of vervanging van het afgeleverde artikel.

Koop op afstand, retour binnen 7 dagen zichttermijn:

In gevolg de wet koop op afstand is het de klant toegestaan om bij de webshop of via email gedane bestellingen te annuleren door ons te verwittigen of het gekochte product te retourneren zonder opgaaf van redenen binnen een tijdspanne van 7 dagen na ontvangst van de zending, u dient dan zelf zorg te dragen voor de verzendkosten en verzekering van het product totdat het bij ons is aangekomen. Het is raadzaam een verzendbewijs te verkrijgen ter zekerheid.

U ontvangt van ons het goederenbedrag terug binnen 30 dagen indien de goederen onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking zijn, ofwel in verkoopbare staat.

Wettelijk is de regeling dat het gaat om een "Zichttermijn" dit houd in dat gebruik van de goederen in feite uitsluitsel van deze regeling inhoud.

Thuiswinkel.org schrijft hierover:
"Bij koop op afstand heeft u tijdens een periode van tenminste zeven werkdagen, na ontvangst van een product, het recht om zonder opgaaf van reden het artikel terug te sturen. Alleen de kosten van retour sturen zijn voor u. Het is niet de bedoeling dat u het artikel in die tijd ook gebruikt heeft, het gaat dus echt om een zichttermijn."

Bij retouren waarbij duidelijk is dat het artikel gebruikssporen vertoond of op andere wijze blijkt dat de goederen gebruikt zijn, houd Revodesign het recht voor om tenminste administratieve kosten 5 Euro per retourname in rekening te brengen en of de goederenprijs niet in zijn geheel of geheel niet te vergoeden ofwel retourname te weigeren, dit afhankelijk van de staat van de geretourneerde goederen. Zulks ter beoordeling van RevoDesign of bij dispuut door een onafhankelijke derde zoniet gerechtelijke macht.

Garantiebepalingen en retournering na 7 dagen:

Op alle geleverde artikelen is de standaard-garantietermijn van toepassing welke de betreffende fabrikant hanteert. RevoDesign zal te allen tijde de garantiebepaling voorleggen aan de betreffende fabrikant. RevoDesign garandeert dat de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. RevoDesign betaalt het volledige aankoopbedrag van het artikel terug als binnen 14 dagen na levering blijkt dat het artikel niet goed (lees defect) is (zijn) of anders is (zijn) dan het bestelde artikel. Klant/ontvanger kan RevoDesign ook verzoeken om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende. Klant/ontvanger is gehouden binnen een redelijke termijn na constatering van het gebrek, maar uiterlijk binnen 15 dagen na ontvangst van de goederen, daarvan schriftelijk, via fax, brief of electronisch via email melding te doen bij RevoDesign. Niet gemelde retourzendingen na de wettelijke termijn bij koop op afstand van 7 dagen na ontvangst door de klant/ontvanger worden geweigerd of niet volledig vergoed.
Retourzendingen dienen voldoende gefrankeerd verzonden te worden, kosten ontvanger zendingen zijn onacceptabel kostbaar en worden niet geaccepteerd. Verzeker uw zending en zorg voor een verzendbewijs, de zending is uw risico tot bij ons ontvangen. Alle retourbetalingen vinden plaats binnen 30 dagen nadat de door de klant/ontvanger gemelde retourzending door RevoDesign ontvangen is. Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar oordeel van RevoDesign schade heeft opgelopen die te wijten is aan een verkeerde behandeling of nalatigheid van de klant/ontvanger of anderszins voor risico van de besteller/ontvanger komt, zal RevoDesign de klant/ontvanger hiervan in kennis stellen waarna RevoDesign het artikel voor rekening van besteller/ontvanger kan terugsturen. Artikelen kunnen alleen dan geretourneerd worden indien zij nog in de originele verpakking zitten en ongebruikt zijn. RevoDesign is gerechtigd dit te beoordelen en bij afwijking de retourzending c.q. garantiebepaling te weigeren.

Schadevergoeding en aansprakelijkheid:
RevoDesign kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van RevoDesign komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-,uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakomen van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de produktie, storingen in electronische systemen, natuur en/of kernrampen en oorlog of oorlogsdreiging, schuld van RevoDesign, behoudens opzet of grove schuld. RevoDesign is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaakschade, dit met maximum van de prijs van het artikel. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van RevoDesign ingevolge dwingrechtelijke bepalingen. Voor alle indirecte schade, waaronder inbegrepen oponthoud in de normale gang van zaken van de besteller of de ontvanger, op iedere wijze verband houdend met of veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door RevoDesign, is deze nooit aansprakelijk te stellen. RevoDesign is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Schadevergoedingen gaan nooit het aankoopbedrag van het betreffende artikel ten boven.

Privacy:
RevoDesign conformeert zich aan de Wet Persoonsregistratie. RevoDesign bewaart uw gegevens uitsluitend voor de verwerking van de overeenkomst en administratieve doeleinden. De gegevens worden tevens gebruikt om dupliceren van bestellingen tegen te gaan. RevoDesign schoont haar klantenbestanden twee maal per jaar. Accounts die 4 maanden voor de schoondatum niets besteld hebben kunnen verwijderd worden. Op uw verzoek worden uw account gegevens verwijderd.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter:
Op alle rechtsbetrekkingen tussen RevoDesign en de koper is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Regelement van het Nederlandse Arbitrage Instituut of indien RevoDesign daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigings plaats van RevoDesign of de koper. Het scheidsgerecht zal bestaan uit 1 (een) arbiter. De plaats van arbitage zal zijn gelegen in Amsterdam of een nader aan te wijzen plaats door RevoDesign. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar regelen de rechts. Nederlandse tekst prevaleert: De Nederlandse tekst van deze algemene leveringsvoorwaarden prevaleert boven vertaling daarvan.
  Ga verder
 Winkelwagen meer
0 voorwerpen
 Talen
 Nederlands English Deutsch
 Betaalmogelijkheden
 Paypal betalingen
 Ideal informatie Rembours via TNT Post info
 Aanbiedingen meer
 Octava HDS5 5x1 4K HDMI schakelaar
Octava HDS5 5x1 4K HDMI schakelaar
171.84EUR
139.15EUR
 Reviews meer
 Klantenmening
Oppo BDP 95 regio vrij en een HDMI kabel van Bettercables be ..
 5 van 5 Sterren!

Copyright © 2020 LivingCinema | Powered by osCommerce| Prijzen incl. Btw | Sinds 1999!